Obsah

Obec Onšov
vydává v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím
výroční zprávu:
 
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti úřadu Obce Onšov v oblasti poskytování informací za rok 2011
 
 
 
 
  1. Počet písemně podaných žádostí o informace:
V roce 2011 nebyly podány žádné žádosti o informace.
 
  1. Počet podaných odvolání (rozkladů) proti rozhodnutí:
V roce 2011 nebyla podány odvolání proti rozhodnutí.
 
  1. Přezkoumání rozhodnutí soudem:
V roce 2011 soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí v oblasti poskytování informací.
 
  1. Řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:
V roce 2011 nebylo vedeno řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.
 
 
 
V Onšově 1.2.2012
                                                                                     Ivan Oujezdský
                                                                                      starosta obce