Obsah

Obec Onšov
vydává v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím
výroční zprávu:
 
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti úřadu Obce Onšov v oblasti poskytování informací za rok 2010
 
 
 
 
  1. Počet písemně podaných žádostí o informace:
V roce 2010 nebyly podány žádné žádosti o informace.
 
  1. Počet podaných odvolání (rozkladů) proti rozhodnutí:
V roce 2010 nebyla podány odvolání proti rozhodnutí.
 
  1. Přezkoumání rozhodnutí soudem:
V roce 2010 soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí v oblasti poskytování informací.
 
  1. Řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.:
V roce 2010 nebylo vedeno řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.
 
 
 
V Onšově 12.1.2011
                                                                                     Ivan Oujezdský
                                                                                      starosta obce